Z jakimi sprawami najczęściej zgłaszamy się do notariuszy?

z-jakimi-sprawami-najczesciej-zglaszamy-sie-do-notariuszy

Notariusz jest prawnikiem mianowanym przez Ministra Sprawiedliwości do pełnienia ważnych czynności prawnych – sporządzania aktów o charakterze dokumentu publicznego. Sprawuje on zawód zaufania publicznego. Dzięki jego pracy w przyszłości nie wynika spór prawny między stronami. Zajmuje się głównie poświadczeniami notarialnymi, intercyzami, umowami, sprawami spadkowymi. Dowiedz się, jakie sprawy najwcześniej załatwia się u notariusza!

Czynności wykonywane przez notariusza

Do najczęściej wykonywanych przez notariusza czynności należą:

  • przygotowywanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie poświadczeń,
  • spisywanie protokołów,
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przygotowywanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • przyjmowanie depozytów,
  • sporządzanie projektów aktów i innych dokumentów,
  • odbieranie oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Najważniejszym dokumentem przygotowywanym przez notariusza jest akt notarialny. Specjaliści Kancelarii notarialnej – Agnieszka Bunkowska wskazują, że jest to wyjątkowy dokument urzędowy. Stanowi poświadczenie złożenia oświadczenia woli. W wielu sytuacjach jest on wymagany, jak np. pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej, umowa dotycząca przeniesienia własności nieruchomości i wiele innych.

Pozostałe czynności notarialne

Notariusz zajmuje się wieloma innymi sprawami. Pozostałe czynności notarialne obejmują np. sporządzanie intercyzy, a więc małżeńskiej umowy majątkowej. Jej skutkiem jest rozdzielność majątkowa małżonków i dysponowanie przez nich odrębnymi majątkami.

Kancelarie notarialne prowadzą także sprawy spadkowe. Ich tok jest wówczas szybszy, niż gdyby zajmował się nimi sąd. Wynika to ze znacznie prostszych procedur, w efekcie których sporządza się dokumenty określane jako notarialne poświadczenie dziedziczenia. Większość takich spraw może przeprowadzić notariusz. Droga sądowa pozostaje jako wyjście z sytuacji, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia w kwestii podziału odziedziczonego majątku.

U notariusza można sporządzić wiele różnych umów. Czuwa on nad prawidłowym ich przygotowaniem oraz poinformowaniem stron o ich poszczególnych zapisach. Poświadcza on ponadto swoją obecnością oraz podpisem czynności dokonywane przez klientów. Jego usługi są nieocenione w przypadku sporządzania umów sprzedaży nieruchomości, umowy warunkowej czy przedwstępnej.

Warto pamiętać, że za prowadzone czynności notariusz pobiera opłaty regulowane przepisami prawa. Może on również pobierać opłaty sądowe i określone podatki, które przekazuje do odpowiednich instytucji.