Umowa najmu domu jednorodzinnego – najważniejsze kwestie

Umowa najmu domu jednorodzinnego, jak i warunki jej wypowiedzenia, regulowana jest przez prawo cywilne. Wraz z podpisaniem dokumentu wynajmujący zobowiązuje się udostępnić najemcy do użytkowania dom jednorodzinny, będący przedmiotem umowy. Najemca natomiast, zobowiązuje się do terminowej zapłaty należności, określonej umową z tytułu najmu.

Na co zwrócić uwagę, podpisując umowę najmu domu jednorodzinnego

Precyzyjne przeanalizowanie szczegółów umowy jest tym ważniejsze, jeśli planujemy wynająć dom na dłuższy okres czasu. Skrupulatne sprawdzenie zapisów uchroni nas przed przykrymi niespodziankami – np. w postaci dodatkowych kosztów lub konieczności nagłej przeprowadzki.

Przed podpisaniem umowy, należy upewnić się, czy:

  • właściciel posiada pełnię praw do budynku, który chce wynająć, i czy wynajmowany dom mieszkalny jest wolny od obciążeń na rzecz osób trzecich,

  • opis wynajmowanego domu, zawarty w umowie zgadza się ze stanem faktycznym. Najemca powinien dokładnie obejrzeć budynek, wraz ze wszystkimi sprzętami oraz wyposażeniem i w formie pisemnej zaakceptować jego stan techniczny,

  • wysokość i rodzaj wszelkich płatności, związanych z użytkowaniem lokalu oraz terminy ich zapłaty są jasno określone.

Czy wynajmując dom jednorodzinny można go ulepszać

Częstym pytaniem najemców jest czy po podpisaniu umowy będą mogli dokonywać zmian i remontów w wynajmowanym domu.

Przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian konieczne jest jednak zazwyczaj (w zależności od umowy) uzyskanie pisemnej zgody wynajmującego. Zabezpiecza to lokatora przed późniejszymi roszczeniami ze strony właściciela domu.

Najemcy może przysługiwać prawo inwestowania w wynajmowaną powierzchnię i poprawiania w ten sposób swojego komfortu zamieszkania.

Co istotne – koszty, które poniesie najemca wykonując prace w tym zakresie mogą zostać zwrócone przez wynajmującego jeśli strony się tak umówiły.

Wypowiedzenie umowy najmu domu jednorodzinnego

Warunki wypowiedzenia umowy oraz okresy wypowiedzenia reguluje umowa. Trzeba jednak pamiętać, że są sytuacje, w których wynajmujący może wypowiedzieć najemcy umowę na podstawie samej ustawy.

Wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela jest możliwe, gdy lokator nie przestrzega obowiązków wynikających z jej zapisów, czyli np.:

  • używa wynajmowany dom w sposób niezgodny z postanowieniami umowy,

  • w sposób uporczywy zakłóca mir domowy sąsiadów, wykracza rażąco przeciwko porządkowi domowemu,

  • zaniedbuje obowiązki wynikające z umowy – np. powodując zniszczenia i szkody,

  • zalega z opłatami z tytułu wynajmu domu, za minimum trzy pełne okresy płatności i nie uregulował należności, pomimo pisemnego upomnienia oraz wyznaczenia mu ostatecznego terminu zapłaty,

  • bez zgody wynajmującego podnajął nieodpłatnie (czy też za opłatą) dom lub jego część innej osobie.

Powyższe przesłanki to najczęstsze powody wypowiadania przez właścicieli umowy wynajmu domu jednorodzinnego, bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Podpisując umowę musimy pamiętać, że jest ona wiążąca dla obu stron i nieprzestrzeganie jej skutkuje określonymi prawem konsekwencjami.

Jak przed podpisaniem każdego ważnego dokumentu, tak i tutaj, należy szczegółowo przyjrzeć się wszystkim zapisom. Odpowiednio skonstruowana i podpisana umowa najmu domu jednorodzinnego jest naszym zabezpieczeniem, a na jej podstawie możemy dochodzić swoich praw.