Czy warto korzystać z pomocy adwokata podczas rozwodu?

prawo_rodzinne

W każdym małżeństwie może dojść braku zrozumienia i rozkładu pożycia małżeńskiego. W takiej sytuacji partnerzy często decydują się na wzięcie rozwodu. Należy więc zastanowić się jakie pisma sądowe należy złożyć w celu przeprowadzenia rozprawy oraz jak przebiega uzyskanie rozwodu na drodze sądowej.

Jakie pisma sądowe należy złożyć w sprawie rozwodowej?

W celu uzyskania rozwodu należy złożyć do Sądu Okręgowego w wydziale cywilnym, bądź rodzinnym pewne dokumenty oraz pisma. Najważniejszy jest pozew o rozwód dostarczony w dwóch egzemplarzach: oryginał oraz odpis, który składa jeden z małżonków. Należy dołączyć również skrócony odpis aktu małżeństwa oraz akty urodzenia dzieci (jeżeli nie ukończyły 18 roku życia). Dodatkowo trzeba przedstawić potwierdzenie wniesienia opłaty sądowej. Warto pamiętać o dokumentach poświadczających rozkład pożycia małżeńskiego i określających majątek obu stron, oraz ich możliwości zarobkowe. Pozwoli to na szybsze przyznanie alimentów.

Jak przebiega sprawa rozwodowa?

Sprawa rozwodowa rozpoczyna się w momencie przekazania do Sądu Okręgowego pozwu przez powoda. Dodatkowo należy pamiętać o dostarczeniu wszystkich obowiązujących dokumentów oraz uiszczeniu opłaty sądowej. Następnie Sąd Okręgowy zajmuje się sprawdzeniem dokumentów pod względem ich poprawności. W razie wystąpienia nieścisłości pozew jest informowany o problemie. Po ostatecznej akceptacji pozew o rozwód zostaje przekazany drugiemu małżonkowi, który ma 14 dni na ustosunkowanie się. Jest to odpowiedni moment, aby pozwany poinformował czy chce złożyć orzeczenie o winę oraz, czy ma roszczenia związane ze sprawą. Następnie odpowiedź zostaje przesłana do powoda. Czas oczekiwania na rozprawę nie jest bliżej określony i zależy w głównej mierze od danej placówki Sądu Okręgowego. Może wynosić nawet kilka miesięcy, a orzeczenie rozwodu nie koniecznie zapadnie na pierwszej rozprawie. Warto pamiętać, iż dostarczenie wszystkich potrzebnych dokumentów, oraz porozumienie z małżonkiem znacznie skraca czas rozprawy.

Opłaty sądowe

Opłata sądowa pobierana za złożenie pozwu o rozwód jest kwotą stałą wynoszącą 600 złotych. Można ją uiścić bezpośrednio w kasie Sądu Okręgowego lub dokonując przelewu na rachunek bankowy. Warto pamiętać, że przed uiszczeniem opłaty sąd nie będzie rozpatrywał sprawy. Opłata jest wnoszona przez powoda, jednakże jeżeli w trakcie rozprawy sąd uzna, iż pozwany jest winny rozkładu małżeństwa, zostanie zasądzony zwrot opłaty na rzecz powoda. Jeżeli winni są oboje małżonkowie, opłata zostaje rozłożona po równo. Osoby, które nie są w stanie pokryć opłaty sądowej, mogą starać się o zwolnienie z kosztów, składając odpowiedni wniosek, wraz z oświadczeniem majątkowym. Opłata sądowa nie jest jedynym kosztem. Warto pamiętać, że możemy zostać obciążeni kosztami wydania opinii biegłych w sprawie władzy rodzicielskiej. Ma to miejsce w momentach braku porozumienia między małżonkami. Po zakończeniu rozprawy sąd rozstrzyga o kosztach procesu. Małżonek, który jest winny rozkładu pożycia, zostanie obciążony kwotą około 2000-3000 złotych. W sytuacji rozwodu bez orzekania o winie koszty są stosunkowo niższe. Warto pamiętać również o zapłaceniu wynagrodzenia dla adwokata bądź radcy prawnego.

Czy do rozwodu jest potrzebny adwokat?

Wynajęcie adwokata nie jest obowiązkowe, ale może przynieść szereg korzyści. To na nim spoczywa obowiązek przygotowania dokumentacji potrzebnej podczas rozprawy rozwodowej. Dodatkowo podczas samej rozprawy obowiązują Cię pewne wymogi formalne, które są określone w przepisach procedury cywilnej. Niedostosowania się do zasad może wywołać negatywne konsekwencje. Przygotowanie poprawnie napisanego pozwu o rozwód może przynieść pewne trudności, dlatego warto przekazać tę czynność osobie wykwalifikowanej. Dodatkowo adwokat pomoże nam w zrozumieniu pewnych prawnych stwierdzeń oraz rozwikłaniu pism i decyzji sądu.